Introducere în Catalogul Naţional Colectiv Partajat

Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP) este parte componentă a Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL), format din cataloagele online ale bibliotecilor participante la Sistem şi îndeplinind rolul unui catalog informatizat unificat, organizat conform cerinţelor standardelor Z39.59; ISO 2709:2008; ISO/IEC 10646:2010 (UNICODE); UNIMARC, care permit realizarea schimbului de informaţii de orice gen şi a catalogării partajate, proces de creare a înregistrărilor bibliografice de către fiecare entitate, înglobată în SIBIMOL. Scopul Catalogului Naţional Colectiv Partajat este excluderea dublării proceselor de catalogare; determinarea localizării documentelor aflate în bibliotecile din Moldova, prin aceasta economisindu-se resursele umane, financiare şi tehnice; facilitarea schimbului interbibliotecar; asigurarea accesului rapid la informaţie, indiferent de locul de trai al beneficiarilor.

Cooperarea bibliotecilor în procesul creării CNCP se bazează pe principiul creării notiţei bibliografice "o singură dată" de către entitatea, căreia îi aparţine întâietatea în procurarea şi descrierea unei resurse informaţionale, neidentificate în Sistem, cu folosirea multiplă ulterioară a notiţei bibliografice de către celelalte biblioteci participante la Sistem.

CNCP asigură şi interacţiunea cu celelalte module funcţionale ale SIBIMOL, oferind posibilitatea acumulării, completării şi păstrării datelor în următoarelor baze de date:

 • Bibliografice
 • De autoritate
 • Holdings (locul, instituţia, în colecţiile căreia poate fi regăsită resursa bibliografică)

CNCP reprezintă o bază fizică unificată de date, în care se exercită controlul asupra înregistrărilor bibliografice pentru resursele informaţioanle din colecţiile tuturor bibliotecilor din Moldova. Înregistrările acumulate sunt supuse unor procedeuri de deduplicare şi selectare în baza unor criterii prestabilite (calitatea descrierii, respectarea standardelor etc). Catalogul este amplasat pe un server cu o capacitate foarte mare de procesare şi stocare a datelor şi care poate fi accesat prin intermediul infrastructurii Internet.

La realizarea CNCP pot participa bibliotecile cu posibilitate de funcţionare în regim integrat, adică bibliotecile ce dispun de resursele hardware şi software, compatibile cu soft-ul SIBIMOL şi dispun de conexiune Internet.

Orice bibliotecă rurală, disponibilă de conexiune Internet, soft compatibil cu soft-ul SIBIMOL şi hard necesar, poate să se integreze în procesul tehnologic al CNCP, participând astfel cu colecţiile sale la constituirea CNCP.

CNCP include atât date despre resursele informanţionale naţionale, cât şi despre cele editate peste hotare şi intrate în ţară. Fiecărei resurse informaţionale în sistem îi revine o singură înregistrare bibliografică, indiferent de numărul de exemplare deţinut de bibliotecile Sistemului. Această înregistrare bibliografică este inclusă în Lista de aşteptare şi după efectuarea unui control riguros în aspectul corespunderii tuturor standardelor, indicate anterior, este stocată în baza de date a CNCP. Cazurile dificile sunt discutate în comisia mixtă de specialişti, alcătuită din bibliografi/catalogatori, selectaţi şi delegaţi de către bibliotecile participante la SIBIMOL pentru luarea deciziei corecte de acumulare a datelor bibliografice şi de autoritate în CNCP.

Înregistrările bibliografice sunt efectuate cu respectarea formatului UNIMARC, în baza standardelor şi normelor aprobate.

Pentru beneficiarii din Moldova şi de peste hotare accesul la CNCP este non-stop.

Bibliotecii Naţionale îi revine rolul de coordonator la realizarea CNCP cu respectarea următoarelor responsabilităţi:

 • Controlul bibliografic şi de autoritate (respectarea strictă a prescripţiilor standardelor pentru efectuarea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate);
 • Întreţinerea sistemului automatizat local;
 • Asumarea rolului de instituţie coordonatoare pentru bibliotecile ce vor fi integrate în reţeaua SIBIMOL (asistenţă profesională şi tehnică);
 • Întreţineres Centrului SIBIMOL pe lângă BNRM şi în spaţiul ei;
 • Administrarea CNCP de către lucrătorii Centrului SIBIMOL;

MODUL DE CONSTITUIRE aL cNcP

Pentru a deveni un instrument de lucru eficient atât pentru bibliotecari cât şi pentru beneficiari, CNCP trebuie să corespundă următoarelor cerinţe obligatorii:

 • Descrieri bibliografice standardizate (respecatrea ISBD)
 • Acces rapid la informaţie
 • Schimb rapid de date între bibliotecile participante la SIBIMOL
 • Urmarea strictă a prescripţiilor standardelor şi normelor în vigoare

Realizarea CNCP presupune următoarele etape:

 1. 1.Determinarea Bazei de date a BNRM în calitate de reper pentru CNCP;
 2. 2.Evaluarea calităţii şi congestiei bazelor de date ale bibliotecilor solicitatnte de aderare la Sistem;
 3. 3.Cumularea bazelor de date a bibliotecilor participante cu baza de date SIBIMOL.

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.